Giardia un organism model, Свежие записи


După cum se ştie, o bună parte din clinică apare ca o consecinŃă a malabsorbŃiei intestinale, care este mai evidentă pentru zaharide şi lipide.

Fișier:Giardia muris trophozoite SEM 11643.jpg

Aceste constatări ale modificărilor în funcŃia de absorbŃie sunt cauzate de deficite enzimatice. Astfel, deficitul de dizaharidază duce la intoleranŃa la lactoză. Alte deficite enzimatice întâlnite sunt cele de hidrolaze peptidice şi enteropeptidaze Modificările morfologice care explică aceste deficite enzimatice sunt cantonate la nivelul marginii în perie a enterocitelor, sediul enzimelor amintite.

Biopsiile intestinale arată alterarea marginii în perie a enterocitelor, cu grade diverse de atrofie vilozitară, mai frecvent medie şi severă giardia un organism model.

giardia un organism model hpv impfung bei jungen

În lamina propria există infiltrate cu granulocite neutrofile, eozinofile şi celule inflamatorii cronice. Mitozele sunt frecvente în epiteliu, iar plasmocitele din lamina propria produc cantităŃi crescute de IgM şi IgE, în timp ce producŃia de IgA pare a fi scăzută 4. Cauza primară a alterărilor funcŃionale amintite nu este bine precizată.

Au fost emise mai multe ipoteze corespunzătoare datelor observate în timp. Blocajul intestinal prin acŃiunea mecanică pe care un mare număr de paraziŃi o realizează prin strânsa lor ataşare de enterocite ar putea explica malabsorbŃia. Acelaşi rezultat l-ar avea şi deturnarea unei mari proporŃii de substanŃe nutritive prin competiŃia la acelaşi substrat pe care paraziŃii o fac organismului gazdă.

giardia un organism model

Au fost implicate şi disfuncŃiile pancreatice şi biliare care survin în special din cauza deconjugării sărurilor biliare. Modificarea motilităŃii intestinale poate fi acompaniată de proliferarea excesivă a florei bacteriene, ceea ce exacerbează procesele de fermentaŃie. Uneori mecanismele descrise se pot asocia.

Giardia – paraziti intestinali, Giardia simptome adulti

Astfel, în formele de boală cu tulpini virulente se sugerează coexistenŃa unor mecanisme sinergice: deconjugarea sărurilor biliare şi scăderea secreŃiei de enzime pancreatice, când poate exista malabsorbŃie intestinală importantă fără alterări severe ale mucoasei intestinale 2. Trofozoitul posedă un disc cu care se hrăneşte prin giardia un organism model, creând o presiune negativă asupra porŃiunii de mucoasă pe care este ataşat. Acest proces conduce la o iritare continuă, ceea ce determină creşterea turnover-ului.

Prin urmare, această populaŃie enterocitară va fi imatură, ceea ce se reflectă şi în conŃinutul enzimatic al acestor celule evident scăzut şi în final în slaba lor eficienŃă în procesul de digestie.

Utilizarea fișierului

În plus, nivelurile de Ig totale şi de IgE specifice sunt mult mai ridicate la cei infectaŃi. ExplicaŃia constă în creşterea sensibilizării faŃă de alergenii alimentari datorită permeabilităŃii crescute pentru antigene alimentare prin mucoasa intestinală lezată de procesele inflamatorii locale 3.

Atât eozinofilia cât şi nivelurile crescute de IgE se datorează eliberării de Interleukină-5 IL-5 şi respectiv IL-4, eliberate de limfocitele T cu profil Th2, profil caracteristic parazitozelor extracelulare 5.

  1. Giardia: A Model Organism | arhiva transroute.ro
  2. Modul de determinare a prezenței giardiei
  3. Simptomele paraziţilor intestinali: Giardia
  4. Viermi la un copil mic
  5. Exemplu de dietă giardioză ,reguli de analiză a analizei helmintelor

Cea mai mare parte a colonizărilor cu Giardia lamblia rămâne asimptomatică, aderarea trofozoiŃilor la epiteliul intestinal nu duce în acest caz la invazie parazitară, sau la modificări distructive locale, prin urmare colonizarea rămâne asimptomatică.

Cel mai des apariŃia formelor clinice de boală este legată de deficienŃe ale răspunsului imun şi anume răspunsul imun umoral. Astfel, boala apare mult mai frecvent la giardia un organism model cu hipogamaglobulinemii. La aceştia, pot apărea forme clinice severe, trenante, cu răspuns incomplet la tratament, giardia un organism model dacă acesta este bine condus.

În ceea ce priveşte răspunsul imun celular, se pare că are un rol pro-patogen. Invazia parazitară duce la stimularea şi proliferarea limfocitelor T care prin mecanismele sale microbicide declanşate în interiorul mucoasei duce la apariŃia leziunilor mucoase. Aceste leziuni sunt cauzate atât de limfocitele T însele, dar şi de celulele inflamatorii mai sus amintite care sunt atrase de mediatorii cu rol chemotactic eliberaŃi de limfocitele T.

foot wart with black dots

Imunitatea apare cu timpul, este incompletă, dar conferă o anumită protecŃie. Astfel, persoanele vârstnice fac rar boala, care este însă frecventă la copii. Pe lângă mijloacele specifice de apărare imună, există şi mijloace neimune.

Simptomele paraziţilor intestinali: Giardia

La nivel local, epitelial, se produc anumite proteine cationice, care au proprietăŃi microbicide. O clasă importantă de asemenea proteine sunt proteinele cationice bogate în cisteină numite defensine. La şoarece s-au extras din celulele Paneth şase asemenea defensine enterice cryptdins 1.

Un giardia un organism model factor care Ńine de gazdă este cel genetic.

Se pare că există o anumită predispoziŃie pentru boală determinată genetic. Care sunt modificările din respectivele organisme ce permit dezvoltarea bolii, nu se ştie încă.

Giardia - paraziti intestinali

La indivizii care au deficit de IgAs se constată că parazitul poate persista vreme mai îndelungată. Factori ai parazitului Cu mult timp în urmă s-a postulat existenŃa unei substanŃe cu rol de toxină posedate de parazit, care să fie răspunzătoare de modificările de la nivel enterocitar, însă ea nu a putut fi demonstrată până de curând.

Îns-a pus în evidenŃă existenŃa unei proteine care se găseşte pe suprafaŃa parazitului.

Acest fișier se află la Wikimedia Commons. Consultați pagina sa descriptivă acolo. DescriereGiardia muris trophozoite SEM The ventral adhesive disk resembles a suction cup, where overlapping microtubules in the cytoplasm form a numbershaped figure. The adhesive disk facilitates adherence of the protozoan to the intestinal surface.

Aceste sarafotoxine cauzează simptome asemănătoare infecŃiei acute cu Giardia lamblia, respectiv iritarea mucoasei enterale, deshidratare giardia un organism model hipersecreŃie de mucus 4. ExistenŃa formelor cronice de giardioză se pare că are, cel mai probabil, o altă cauză, des întâlnită în infecŃiile cu unii paraziŃi.

Este vorba despre unul din mecanismele puse la punct de parazit în lunga sa confruntare cu organismele pe care le parazitează şi anume un mecanism de evitare a răspunsului imun, numit variaŃie antigenică. Unii paraziŃi, între care şi Giardia giardia un organism model, izbutesc să persiste în interiorul unor organisme, deşi acestea din urmă dezvoltă un răspuns imun împotriva lor.

Pe suprafaŃa parazitului există nişte structuri antigenice, pe care organismul parazitat nu le recunoaşte ca fiind proprii şi prin urmare dezvoltă un răspuns imun celular şi anticorpi împotriva acestor structuri, pentru a le elimina şi a-şi menŃine homeostazia şi integritatea.

imagini cu cum urcă viermii

Aceste proteine sunt bogate în cisteină şi aparŃin clasei de proteine care conŃin zinc "zinc - finger proteins" 7. Structura secvenŃa de aminoacizi a acestor proteine poate varia în timp. Parazitul îşi sintetizează astfel diverse seturi de proteine de suprafaŃă, seturi care sunt distincte unele de altele din punct de vedere antigenic. Modificarea proteinelor de suprafaŃă într-un organism parazitat se face suficient de repede pentru ca paraziŃi cu structuri antigenice diferite de cele ale părinŃilor să apară înainte ca părinŃii să fie distruşi de răspunsul imun al gazdei, ceea ce asigură o supravieŃuire prelungită a paraziŃilor.

ObservaŃiile au plecat de la identificarea heterogenităŃii izolatelor în infecŃiile umane, observându-se diferenŃe esenŃiale în antigenele de suprafaŃă ale paraziŃilor. Scientia Parasitologica,1, În urma expunerii experimentale la anticorpi citotoxici monoclonali, o populaŃie cu suprafaŃa antigenică cunoscută a putut supravieŃui doar în măsura în care a izbutit să-şi exprime un nou set antigenic de suprafaŃă, diferit de cel iniŃial.

Istoricul fișierului

Şi in vivo se întâmplă acelaşi lucru: antigenele iniŃiale de suprafaŃă sunt identificate de sistemul imun al gazdei, care produce împotriva lor anticorpi citotoxici.

Anticorpii sintetizaŃi de gazdă acŃionează în acelaşi timp ca un mecanism de selecŃie asupra paraziŃilor şi grăbesc apariŃia noilor variante. ApariŃia noilor variante antigenice are loc non giardia un organism model throat cancer mecanism de rearanjare genomică, seturile antigenice nou apărute scăpând pentru un timp de răspunsul imun, iar ulterior procesul giardia un organism model repetă.

O altă semnificaŃie a acestui proces pare a fi şi faptul că structurile antigenice nou sintetizate au o mai mare rezistenŃă la digestia intestinală, fiind deci mai greu de eliminat de mecanismele locale 9.

O estimare parŃială a numărului mediu de variante arată între 20 şi de variante la un singur izolat, iar dacă repertoriul izolatelor are un grad suficient de variabilitate, numărul epitopilor poate creşte considerabil. Şi în acest caz, frecvenŃa apariŃiei variantelor şi epitopii exprimaŃi sunt determinaŃi genetic 6. După cum se vede, fenomenul de variabilitate antigenică în structura antigenelor de suprafaŃă este un fenomen extrem de complex şi de eficient, putând fi cheia infecŃiilor severe şi persistente din giardioză, giardia un organism model a uita însă factorii care Ńin de gazdă, mai ales cei care influenŃează statusul imun.